LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:09F92F60-7BBB-4342-8F46-691955E39DAE
Back

Kiritchkova A. I.

Last Name
Kiritchkova
Original Last Name
Киричкова
Author Standard Abbr.
Kiritch.
First Name
Anna
Original First Name
Анна
First Name Abbr.
A
Middle Name
Ivanovna
Original Middle Name
Ивановна
Middle Name Abbr.
I
Author's pubs

Publication
Dva novykh rastenija iz mezozojskikh otlozhenij Vostochnogo Urala [1960/4]
Fitostratigrafija i flora jurskikh i melovykh otlozhenij Lenskogo bassejna [1985/12]
Fitostratigrafija i flora jurskikh otlozhenij Zapadnoj Sibiri [Phytostratigraphy and Flora of the Jurassic deposits of Western Siberia] [2005]
Flora verkhov indrikoterievoj svity v Akmole [1955/12]
K sistematike Equisetites iz jurskikh-nizhnemelovykh otlozhenij Zapadnoj Yakutii [On the systematics of Equisetites from the Jurassic-Lower Cretaceous sediments of Western Yakutia] [1972/10]
Materialy k izucheniju nizhnemezozojskoj flory Vostochnogo Urala [1969/7]
Mezozojskie golosemennye rastenija SSSR [1980/10]
New data on the epidermal structure of the leaves of Podozamites Braun [2016/11]
New data on the Mesozoic conifer genus Sciadopityoides Sveshnikova (Miroviaceae) [2015/5]
Novye melovye paporotniki severa Sibiri [New Cretaceous ferns of the North of Siberia] [1965/6]
Show all

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies