LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:D1694618-BF17-4BCA-B145-A1328832742F
Back

Zhezhel O. N.

Last Name
Zhezhel
Original Last Name
Жежель
Author Standard Abbr.
Zhezhel
First Name
Oksana
Original First Name
Оксана
First Name Abbr.
O
Middle Name
Nikolaevna
Original Middle Name
Николаевна
Middle Name Abbr.
N


Author's pubs

Publication
Pyl'tsa novykh vidov paleogenovykh rastenij Severnogo Ustyurta [1969/9]
Semejstvo Chenopodiaceae [1966/10]
Semejstvo Taxodiaceae [1966/10]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies